Актуально

Абітурієнту

Студенту

Загальна інформація про ПВНЗ «Європейський університет»

Пошуковий запит не повинен бути менше 4-х символів.Опис професій, для здобуття яких проводиться навчання

Автор: Приймальна комісія

Дата: 2018-01-29

Кваліфікація: Спеціаліст з фінансів

НАПРЯМ: “ФІНАНСИ І КРЕДИТ”

Фінансові ресурси складають основу економічної могутності держави, підприємницьких структур. Забезпечити їх ефективне функціонування можуть тільки фахівці високої кваліфікації. Спеціалісти з фінансів та фінансового менеджменту є головними фігурами в фінансовій системі держави. Вони здійснюють розробку фінансової політики і стратегії держави, забезпечують їх реалізацію на всіх рівнях, контролюють використання фінансових коштів у сфері міжнародних, державних фінансів, на підприємствах всіх форм власності і видів підприємницької діяльності, банківських установ.
Основні види і завдання професійної діяльності спеціаліста з фінансів:

 • аналіз фінансових витрат, доходів та прибутків;
 • контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів;
 • розрахунки і перевірки достовірності нарахувань податків та платежів до бюджету;
 • аудит фінансового стану підприємства, активів та капіталу;
 • розробка бюджетів всіх рівнів;
 • планування та прогнозування фінансового стану підприємства;
 • організація зовнішньоекономічної діяльності;
 • регулювання грошового та валютного обігу;
 • аналіз і планування банківської діяльності, оцінка фінансового стану банка та ліквідності його активів.

Спеціалісти з фінансового фаху можуть обіймати в державних та приватних підприємствах посади: керівника або заступника керівника підприємства, установи; фінансового директора; головного економіста (спеціаліст); завідувача фінансовим (економічним) управлінням (відділом, підрозділом); фінансового менеджера; керівника (спеціаліста) кредитного, інвестиційного, фінансового, валютного відділів комерційного банку; керівника (спеціаліста) страхової компанії; керівника (спеціаліста) податкової адміністрації, керівника (спеціаліста) фондової біржі або інвестиційного фонду; керівник управлінь та відділів банку; головний спеціаліст банку (банківської структури); економіст, фінансист, менеджер відповідного відділу банка, викладач в навчальних закладах з професійних дисциплін; наукового співробітника в наукових закладах та організаціях.

НАПРЯМ: “ОБЛІК І АУДИТ”

Кваліфікація: Спеціаліст з обліку і аудиту

В умовах ринкової економіки різко змінюється місце і роль з обліку і аудиту. З пасивних реєстраторів, що готували численні довідки і звіти, вони перетворюються на активний і надзвичайно впливовий підрозділ будь-якого підприємства, установи, організації, без участі якого не приймається жодне управлінське рішення. Спеціалісти з обліку і аудиту готуються для фахової облікової, аудиторської, контрольно-ревізійної, аналітично-економічної, фінансової, податкової і банківської діяльності, а також для організаційно-управлінської, науково-дослідної та педагогічної роботи в сфері обліку і аудиту. Вони здійснюють фінансовий контроль і аудиторські перевірки у державному і приватному секторах економіки.

Основні види і завдання професійної діяльності фахівців з обліку і аудиту:

 • аналіз результатів господарської діяльності підприємств і організацій;
 • облік продукції, товарів;
 • облік доходів, витрат і прибутку;
 • облік грошових та валютних операцій;
 • контроль за ефективністю використання матеріальних та фінансових ресурсів;
 • розробка економічної стратегії та прийняття управлінських рішень.

Фахівці з обліку і аудиту в підприємствах з різними формами власності можуть обіймати такі посади: керівник або заступник керівника підприємства, головний бухгалтер або заступник головного бухгалтера, завідувач економічним, фінансовим, аудиторським відділом, завідувач відділу (групи) обліку обчислювального центру, керівник контрольно-ревізійного управління (відділу), керівник консалтингової фірми, керівник служби по контролю за цінами, ціноутворенню, керівник (спеціаліст) податкової служби, викладач з дисциплін "Облік і аудит" в різних навчальних закладах, науковий співробітник в наукових установах.

 

НАПРЯМ: “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Кваліфікація: Спеціаліст з економіки підприємства

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки економіки - підприємства. Саме на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, надаються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені кваліфіковані кадри, вирішуються питання економічного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології.

На сучасному етапі актуальним с вміння розв'язування проблем, пов'язаних з економікою, організацією та управлінням підприємствами. Досягають успіху саме ті, що грамотно визначають вимоги ринку, вміють організувати виробництво необхідного продукту з найменшими витратами всіх ресурсів, з ефективним використанням свого економічного потенціалу.

В числі основних функцій спеціаліста з економіки визначаються такі:

 • організація планово-економічної діяльності;
 • планування діяльності підприємства та його підрозділів;
 • аналіз та оцінка результатів господарської діяльності підприємства
  та його підрозділів;
 • обґрунтування     доцільності     управлінських     рішень     щодо
  впровадження та освоєння нових видів продукції, нової техніки,
  вибору адекватних форм і методів організації виробництва;
 • вивчення та узагальнення дії на підприємство факторів внутрішнього
  та зовнішнього середовища;
 • розробка та вміння дати кваліфіковану правову оцінку документам,
  що формуються на підприємстві в процесі його діяльності.

Випускники Університету зі спеціальності "Економіка підприємства" можуть обіймати такі посади: перших керівників підприємств та їх заступників; керівників економічних служб та відділів (планово-економічного, організації праці і заробітної плати); спеціалістів з матеріально-технічного забезпечення, з планування, зі збуту, з праці, з фінансової роботи: провідних фахівців з господарського права, економіки, фінансів, бух обліку, економічного аналізу та планування, інвестицій, консалтингу, менеджменту; начальників (співробітників) науково-дослідних підрозділів (підприємств) і наукових закладів, викладач вищих навчальних закладів (дисциплін економічного циклу).

Реалізуймо ці можливості разом!!!

НАПРЯМ:” МЕНЕДЖМЕНТ”

Кваліфікація: "менеджер-економіст"

Завдання реформування економіки України, її встановлення як члена сім'ї європейських держав, приведення до відповідності реального та бажаного рівня управління потребує підготовки висококваліфікованих керівників - менеджерів, здатних створювати сприятливий мікроклімат на підприємствах та в організаціях.

Менеджмент - це управлінська діяльність по упорядкуванню і координації: діяльності людей і процесів матеріальних об'єктів і взаємодії між ними. До складу управління організацією входять: адміністративне (загальне), виробниче, фінансове, інвестиційне, управління персоналом, менеджмент маркетингу та ін.

Управління - особливий фактор господарської діяльності, який комбінує найважливіші ресурси: перш за все людей, капітал, землю.

Менеджмент - фундаментальна наука, яка являється самостійною областю знань, що об'єднує досягнення таких наук, як економіка, фінанси, кібернетика, право, психологія, етика ділового спілкування.

Основними функціями менеджерів є :

 1. вивчення можливостей подальшого розвитку підприємства;
 2. оцінка внутрішніх елементів організації, в першу чергу персоналу і технологій;
 3. організаційне передбачення: уміле стратегічне, поточне та оперативне планування робіт, їх продумана взаємодія;
 4. підбір і відбір персоналу;
 5. управління ризиками.

Менеджери, як найбільш важливі для організації фахівці, повинні мати такі якості:

 • енергійність особистості;
 • готовність до виправданого ризику;
 • надання підлеглим свободи дій;
 • володіння на високому рівні навичками психолога;
 • здатність працювати з людьми;
 • вміння створювати команду однодумців;
 • виховний вплив на підлеглих, тактовність у подоланні непорозумінь;
 • самокритичність, відкритість до людей;
 • прагнення до досягнення загально-організаційних цілей;
 • здатність втілювати ідеї в життя.

Випускники Університету за напрямом "Менеджмент" можуть працювати на посадах керівників організацій, підприємств, їх підрозділів: консультантів - референтів по управлінню. Менеджер - найважливіша фігура в бізнесі! Він здатний зацікавити персонал організації у досягненні мети, забезпечити успіх справи.