МИ НАВЧАЄМО НАЙСУЧАСНІШИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ!

Кафедра  готує фахівців за такими освітніми рівнями та ступенями:

 • Бакалавр (спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»)
 • Магістр (спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібербезпека»).

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички у всіх сферах інформаційних технологій, програмування, кібербезпеки та захисту інформаційно-комунікаційних систем, що є засадами сучасного цивілізованого світу.

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички у всіх сферах інформаційних технологій, програмування, кібербезпеки та захисту інформаційно-комунікаційних систем

Основні переваги навчання на кафедрі:

проектний підхід, навчаєшся, виконуючи власний стартап

міцна сінергія із ІТ сектором

насичений гнучкий навчальний план

креативні викладачі

Кадровий склад.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці своєї справи, з досвідом практичної роботи у ІТ.

Основні зусилля кафедра на теперішньому етапі свого розвитку спрямувала на впровадження інноваційних технологій та методів у процес навчання.

Якісно впроваджуються та застосовуються новітні технології та засоби навчання:

 • комп’ютерні аудиторії обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням;
 • поглиблюється практика дистанційного навчання;
 • захисти курсових робіт та проектів відбуваються із застосуванням  інтерактивних дошок та комп’ютерної техніки;
 • впроваджуються хмарні ресурси для збереження та передачі інформації;
 • вдосконалена система формування компетентностей бакалаврського та магістерського рівнів на підґрунті їх гармонізації з професійними стандартами роботодавців.

Ці заходи спрямовані на підняття навчального процесу на новий рівень аналітичної активності студентів та сприяють підвищенню якості навчання.

За час свого навчання студенти отримують знання та навички, достатні для експлуатації та захисту сучасних інформаційних систем, таких як: автоматизовані системи управління, системи штучного інтелекту та інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень.

Студенти вивчають:

 • принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем;
 • методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем;
 • методи розробки системного і прикладного програмного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення;
 • мови програмування (Python, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, HTML, SQL);
 • прикладні програмні пакети (Microsoft Office, Open Office, Paradox, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Мathcad, Mathlab, NetCracker, Electronic Workbench, Tableau, Data Mining);
 • геоінформаційні системи (ArcGIS) – як інструментарій візуалізації та аналізу статистичної і просторової інформації та редактор географічних карт;
 • методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва;
 • програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Від 1995 року кафедра проводить і готує своїх студентів до щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти», що присвячена проблемам застосування інформаційних технологій у всіх галузях людської діяльності, прийняттю оптимальних рішень, активним формам навчання.

Також студенти та викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації», яка проводиться щорічно Європейським університетом разом з Національним авіаційним університетом з 2014 року.

Основні дослідження на кафедрі проводяться у рамках таких наукових напрямів:

 • проектування комп’ютерних мереж та методів захисту інформації; проектування баз даних та баз знань;
 • методи організації ефективних обчислень в комп’ютерних системах; методи та засоби аналізу транспортних систем;
 • методи і засоби аналізу та проектування програмних систем; методи і засоби інтелектуалізації комп’ютерних і програмних систем;
 • методи та засоби захисту кіберпростору. організації служби інформаційної безпеки та кіберзахисту підприємств та установ, здійснення моніторингу інформаційної безпеки

Пашорін Валерій Іванович  –  завідувач  кафедри, кандидат технічних  наук, професор. Постійно підтримує та налагоджує партнерські контакти з державними, громадськими організаціями та установами України в сфері ІТ-технологій.

Ніколаєвський Олександр Юрійович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри.
У 2010 році закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримавши кваліфікацію магістр статистики. Далі працював у Військовому інституті Київського національного університета ім. Тараса Шевченка на посаді інженера, пізніше – наукового співробітника.
 У 2015 році поступив до аспірантури ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Моделі, методи та інформаційна технологія автоматизованого опрацювання текстів на природній мові” та здобув науковий ступінь доктора філософії. Результати його наукових досліджень опубліковано у 25 наукових працях, з них 12 – статті у фахових технічних виданнях, з яких п’ять у закордонних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, в тому числі Scopus, 2 патенти, 11 тез доповідей науково-практичних конференцій. Стаж науково-педагогічної роботи Олександра Юрійовича близько 10 років.

Литвиненко Леонід Олександрович – кандидат технічних наук, обіймає посаду старшого викладача кафедри.
Закінчивши у 2009 році механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, продовжив навчання в аспірантурі Європейського університету за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології».
Цікавиться математичними моделями для обробки природної мови та функціональним програмуванням. Також має наукові інтереси в області машинного навчання. Доповідач конференцій по комп’ютерній лінгвістиці «Діалог» та по машинному навчанню AI Ukraine. Має понад 20 наукових публікацій, з яких 5 у міжнародних наукових виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, в тому числі Scopus, 2 патенти.
У 2017 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю «Інформаційні технології». Стаж науково-педагогічної роботи Леоніда Олександровича близько 10 років.

Гончаренко Юлія Юріївна – професор кафедри, доктор технічних наук, доцент. У 2008 році закінчила Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості за спеціальністю: «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».  Отримала звання доцента кафедри інформаційної безпеки у 2013 році. У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Інформаційно-технічні методи запобігання надзвичайним ситуаціям терористичного характеру на потенційно-небезпечних об’єктах України, що охороняються» за спеціальністю 21.02.03 – цивільна оборона. Стаж науково-педагогічної роботи Юлії Юріівни складає понад 10 років.

Коло наукових інтересів: комп’ютерний еколого-економічний моніторинг,  нейронні мережі та генетичне програмування в системах кібербезпеки.


Милашенко Віктор Миколайович – старший викладач кафедри Європейського університету.
Віктор Миколайович отримав вищу освіту у технічній та гуманітарній сферах. У Європейському університеті працює з 2008 року. Викладає навчальні дисципліни «Інформатика», «Інформаційні системи управління безпекою», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності», проводить навчальну та технологічну практику. Бере активну участь у програмах співпраці факультету з об’єднаннями роботодавців в галузі безпеки. Стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років. Тематика наукових досліджень: «Управління компетентностями та кваліфікаціями у сфері безпеки». Автор 12 публікацій.

Колодінська Яніна Олексіївна – асистент кафедри. У червні 2021 року отримала вищу освіту у ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Комп’ютерні науки».
З 2019 року була активним учасником стартап клубу Європейського університету, членом його операційної команди, адміністратором сторінок клубу у соціальних мережах, учасницею та переможницею всеукраїнських та міжнародних конкурсів та пітчингів інноваційних проектів. Має досвід роботи менеджером департаменту туризму та реклами. На сьогодні є ментором студентів на івентах стартап клубу.
 У 2020-2021 роках пройшла навчання в рамках проекту «Підприємницький університет» від Міністерства освіти і науки України спільно із стартап-інкубатором YЕР з курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами», отримавши відповідне свідоцтво про підвищення кваліфікації. Також навчалася на інших програмах з технологій стартапів, зокрема, у стартап інкубаторі YEPStarter, опанувала курс «Стартуй стартап», про що отримала сертифікат Міністерства цифрової трансформації України.
Має більше 10 наукових публікацій, у тому числі наукові статті, опубліковані у фахових та міжнародних виданнях, зокрема Scopus, тези науково-практичних конференцій.
Наукові інтереси: інноваційне підприємництво, технології розробки стартап проектів, інформаційні технології, проектування та дизайн користувальницького інтерфейсу.