ВАС ВІТАЄ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ, АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН!

«Інформація – головна валюта демократії»

Ралф Нейдер

Кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних і гуманітарних дисциплін входить до складу юридичного факультету та забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  Фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи в змозі заповнити відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня соціального управління. З моменту заснування кафедри у вересні 2001 р. державні дипломи отримало 1,5 тисячі фахівців.

Процес навчання на кафедрі базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structuresin Europe, TUNING). Навчання  організовано за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр та  Магістр і такими спеціалізаціями:

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
«Юридичне документознавство»

Бути фахівцем
з інформаційної, бібліотечної та архівної справи:

 • це різнопланова спеціальність,  яка дає можливість випускникові працювати як у виробничій так і в соціокультурній сфері: державних установах, органах місцевого самоврядування, приватних структурах, бібліотеках, архівах, консалтингових агенціях, підрозділах науково-технічної інформації;
 • це можливість відігравати незмінно важливу роль у будь-якій сфері людської діяльності, оскільки нині у світі силу має той, хто володіє інформацією, яка сьогодні є найціннішою валютою;
 • це спосіб творчої реалізації та самовдосконалення. Недарма ж існує інформаційна зброя, яка сильніше ніж зброя масового ураження чинить психологічний вплив на величезну кількість людей, на ціле суспільство, на думки кожного з нас.

Це можливість опанувати спеціальні фахові предметні компетентності:

 • Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах.
 • Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв.
 • Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань.
 • Здатність аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій.
 • Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів.
 • Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
 • Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ.
 • Здатність проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та послуги.
 • Здатність використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури.
 • Здатність адмініструвати соціальні мережі, електронні бібліотеки та архіви.
 • Здатність використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та архіви.
 • Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.
 • Здатність опановувати і використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу.
 • Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури.
 • Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.

Можливість:

 • Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.
 • Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.
 • Керувати документаційними процесами діяльності установ,  користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.
 • Застосовувати у професійній діяльності технології  інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.
 • Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.
 • Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.
 • Забезпечувати ефективність функціонування документно-комунікаційних систем.
 • Використовувати знання технічних  характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.
 • Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення  практик виробництва інформаційних продуктів і послуг.
 • Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання.
 • Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання    професійних завдань.
 • Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.
 • Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.    
 • Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.
 • Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.
 • Приймати обґрунтовані  управлінські та технологічні рішення.
 • Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.
 • Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
 • Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Основною метою діяльності кафедри є:

 • навчити  майбутніх фахівців здобувати необхідну інформацію, обробляти, зберігати  та використовувати її для досягнення мети;
 • надати уміння використовувати культурно-інформаційний потенціал соціокультурних інститутів, знання з фаху, застосовувати навички організації виробництва та використання інформаційних ресурсів, продуктів та послуг.

Згідно набутих навичок випускники зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа   можуть обіймати посади:

2431 – професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів;
2432 – професіонали в сфері бібліотечної спрви та кіно програм;
2433 – професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу;
3434.1 – помічники керівників підприємств, установ та організацій;
3436.1 – референт;
4141 – архіваріус.

За міжнародним класифікатором професійні назви робіт International Standart of Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

262 – Librarians, archivists and curators (бібліотекари, архіваріуси та куратори);

2621 – Archivists and curators (архіваріуси та куратори);
2622 – Librarians and related information professionals (бібліотекари та фахівці з суміжних інформаційних професій);
33 – Business and administration associate professionals (професіонал у сфері бізнесу та адміністрування);
334 – Administrative and specialized secretaries ( адміністративний та спеціальний секретар);
3341 – Office Supervisors (керівники офісів);
3433 – Gallery, museum and library technicians (техніки галерей, музеїв і бібліотек).

Кафедра забезпечує викладання соціально-політичних і гуманітарних дисциплін:

 • Історія України
 • Філософія
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Політологія
 • Громадянська освіта
 • Історія української державності та світової культури
 • Історія української та зарубіжної культури
 • Культурологія
 • Світова література
 • Педагогіка та методика викладання у вищій школі
 • Педагогічна практика
 • Сучасні методи викладання у вищій школі
 • Соціальна відповідальність
 • Інституціональне забезпечення публічної влади
 • Фахова іноземна мова
 • Ділова іноземна мова
 • Ділова українська мова
 • Документна лінгвістика
 • Українська мова
 • Українська література

З 2018 року кафедра одна з перших в Україні розпочала підготовку докторів філософії зі спеціальності 052 – політологія. Наукове керівництво аспірантами здійснюють відомі фахівці – доктори наук, професори Тимошенко О.І., Ягодзінський С.М., Оніщенко І.Г., Мироненко П.В., Смолянюк В.Ф., Корнієвський О.А.

Науково-педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін – Голубнича-Шленчак Юлія Вікторівна, доктор філософії зі спеціальності 032 «Історія та археологія».
У 2016 р. закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка, здобула кваліфікацію «Магістр історії, фахівець з країнознавства і міжнародних відносин».
У 2016-2021 рр. навчалася в аспірантурі Київського університету ім.Б.Грінченка. У 2021 р. успішно захистила дисертацію на тему «Видавнича діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі 1921-1924 рр.» та здобула науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності «Історія та археологія».
Основні навчальні курси, які викладає: «Історія української державності та світової культури», «Історія: Україна і світ», «Архівознавство», «Соціальна відповідальність», «Основи видавничої справи».
Авторка більше 20 наукових праць в українських та іноземних виданнях.
Сфера наукових інтересів: культурно-освітня діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921–1924 рр.); видавнича діяльність української військової еміграції в Польщі; розвиток видавничої справи; розвиток архівної справи в Україні та за кордоном.

Рудницька Людмила Валентинівна – старший викладач кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін, доктор філософії зі спеціальності 032 «Історія та археологія».
У системі освіти працює 5 років.
Основні навчальні курси, які викладає: «Історія: Україна і світ», «Історія України».
У 2014 році закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «Історія».
У 2016-2021 рр. навчалася в аспірантурі Київського університету ім.Б.Грінченка. У 2021 р. успішно захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності «Історія та археологія».
Автор понад 10-ти наукових праць, у тому числі періодичних закордонних виданнях та включених до наукометричної бази Web of Science.
Сфера наукових інтересів: локальна історія, урбаністика, економічна історія, соціальна історія, етнічна історія, нова та новітня історія України.

Баликін Іван Ігорович – доцент кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних дисциплін, кандидат історичних наук. Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 6 років.
Основні навчальні курси, які викладає «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Історія України (новітня)», «Культурологія», «Громадянське суспільство».
У 2009 році закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Історія», у 2018 – Університет економік та права «КРОК» за спеціальністю «Правознавство».
Автор понад 40 наукових праць, у тому числі періодичних закордонних виданнях та включених до наукометричної бази Scopus.
Сфера наукових інтересів історія, національна політика, захист прав дитини.

Топольницька Юлія Андріївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри. У системі освіти працює 5 років.
Основні навчальні курси, які викладає: «Історія України», «Історія української та зарубіжної культури», «Культурологія».
У 2011 році закінчила магістратуру історичного факультету КНУ імені Т. Шевченка за спеціальністю «Історія». Отримала кваліфікацію історик, викладач вищого навчального закладу, консультант з питань історії.
З 2011 по 2014 – працювала в Центрі усної історії кафедри Новітньої історії України історичного факультету КНУ імені Т. Шевченка на посаді провідного історика.
2014-2017 – навчалася в аспірантурі на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. У червні 2018 року на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію з історії України на тему: «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект» та отримала диплом кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України» 07.00.01.
Сфера наукових інтересів: новітня історія України (гендерні студії, історія дитинства, соціальна історія, історія медицини, історія повсякдення).

Шапран Дар’я Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Європейський університет» .
Закінчила філологічний факультет Донецького національного університету за спеціальністю «українська мова та література».  У 2004 році захистила дисертацію на тему «Сучасна українська термінологія маркетингу: семантика та прагматика»  зі спеціальності  10.02.01 – українська мова. У 2011 році здобула вчене звання доцента.
Працювала в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського на посаді доцента  кафедри українознавства у м. Донецьк (до 2014 року) та м. Кривий Ріг (2014 – 2019 рр.). У цей час викладає українську мову студентам Фахового бізнес-коледжу ПВНЗ «Європейський університет».
Науково-педагогічний стаж – понад 30 років. Результати наукових досліджень опубліковано в понад 80 наукових працях з теоретичних та практичних проблем термінознавства, сучасної української економічної термінології, когнітивної лінгвістики, мови засобів масової інформації та реклами та ін. Автор підручників та навчально-методичних посібників для студентів вищих навчальних закладів з «Ділової української мови», «Української мови професійного спрямування»,  «Наукової української мови» та ін.
Дисципліни, які викладає на кафедрі: Українська мова.
Коло наукових інтересів – українська термінологія; когнітивна метафора; мова ЗМІ та реклами; соціокультурні аспекти мови.

Бортун Каріна Олександрівна – кандидатка філологічних наук, доцент кафедри.
У 2015-2018 рр. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса. У 2019 р. успішно захистила дисертацію на тему «Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному і офіційно-діловому стилях» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська мова».
Має більше 30 друкованих праць (опубліковані у фахових виданнях України категорії «Б», тез доповідей Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів) монографій, науково-методичних праць.
Є членкинею Національної Асоціації Україністів (з 2019 р.) і Центру українсько-європейського наукового співробітництва (з 2020 р.).
Профілі у наукових базах даних:
Google Scholar
Orcid
Researchgate
Google analytics (UA-172340903-1)
Дисципліни, які викладає на кафедрі: «Ділова українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням»), «Українська література».
Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, проблеми функційної граматики,  психолінгвістика.

Щур Євгеній Олександрович – старший викладач. У 2013 закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Перекладач англійської та французької мови». У 2018 закінчив КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Право».
Стаж науково-педагогічної діяльності складає 5 років.
Дисципліни, які викладає на кафедрі:  Фахова іноземна мова, Ділова іноземна мова, Іноземна мова.
Сфера наукових інтересів: теорія та практика перекладу, проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації.

Гараган Крістіна Олегівна – старший викладач «Європейського університету» з 2019 року (дисципліни: Professional English, Business English). Випускниця перекладацького факультету ГДПІІМ імені Н. К. Крупської, «Перекладач-філолог (англійська, французька мови)». Студентка «Європейського університету».
Науковий інтерес: кримінальна психоаналітика, графологія, живопис, Стародавній Рим, романо-германські та східні мови. 
Має публікації з наукових конференцій: ІХ-ї Міжрегіональної конференції молодих учених та аспірантів «Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук», І-ї Міжнародної очно-заочної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми ділового дискурсу та бізнес-комунікацій», ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу», ІV-ї Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції ТНТУ імені Івана Пулюя «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні проблеми», VІІІ-ї Міжрегіональної конференції молодих учених та аспірантів.