КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту функціонує у складі факультету економіки та менеджменту та здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» за такими освітніми рівнями:

 • Бакалавр 
 • Магістр

Місія кафедри – формування гармонійно та всебічно розвинутої особистості, професійно підготовленого, висококваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

У процесі підготовки менеджерів використовуються сучасні технології навчання, зокрема: тренінги з різних управлінських дисциплін; розв’язання кейсів та ситуаційних вправ; ділові ігри; комп’ютерне тестування для оцінювання рівня професійних знань.

Кафедрою налагоджено співпрацю з великою кількістю державних установ, підприємств, організацій, громадських організацій, які виступають базами практики для студентів.

Згідно своїх спеціальностей та набутих навичок випускники кафедри менеджменту та маркетингу можуть обіймати посади:

 • керівника-підприємця і фахівця індивідуальних, сімейних та приватних підприємств;
 • помічник керівника підприємства;
 • керуючим відділенням;
 • фахівця з методів розширення ринку збуту;
 • торгового, регіонального представника;
 • аналітика ринку;
 • продукт-менеджера;
 • менеджера зі збуту;
 • менеджера з просування продукту;
 • менеджера з реклами;
 • менеджера із зв’язків з громадськістю.

Конкурентні переваги кафедри:

 • паралельне навчання в Україні та Польщі;
 • можливість отримання подвійного диплому в Україні та Польщі;
 • підготовка фахівців на англомовних програмах;
 • удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування;
 • практична підготовка в сучасних лабораторіях університетів ЄС.
 • створення та реалізація власних проектів та стартапів в рамках навчання у стартап клубі Європейського університету;
 • участь у міжнародних програмах з академічного підприємництва, розвитку стартап екосистеми та сприянню студентському стартап руху;
 • забезпечення взаємодії та співпраці із освітніми й науковими установами та роботодавцями.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

БАКАЛАВРМАГІСТР
МенеджментМенеджмент
Менеджмент безпеки підприємстваМенеджмент безпеки підприємства
Менеджмент готельного та ресторанного бізнесуМенеджмент готельного та ресторанного бізнесу
ЛогістикаЛогістичний менеджмент

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені доктора і кандидата наук, значний досвід викладання та практичної роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням і розширенням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій у навчання, що дозволяє майбутнім фахівцям  отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.


Склад кафедри менеджменту

Шостаковська Антоніна Віталіївна – доктор економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту.
У 2007 році закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Облік і аудит». У 2013 році захистила дисертацію на тему: «Управління витратами комунальних підприємств». У 2018 році захистила докторську дисертацію на тему: «Формування системи контролю якості розвитку промислових підприємств». Здобула науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 15 років. Є автором більше 70 друкованих наукових праць, з них 3 монографій.
Дисципліни, які викладає на кафедрі: Менеджмент, Контролінг, Управління якістю, Управління розвитком підприємств. 
Науковий інтерес: Менеджмент, управління якістю розвитку, управління витратами.

Русінова Ольга Сергіївна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту.
Працює в ПВНЗ «Європейський університет» на кафедрі менеджменту з 2015 року.
У 1999 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами» та отримала кваліфікацію спеціаліст-економіст.
11 жовтня 2006 року у спеціалізованій вченій раді К11.051.07 Донецького національного університету захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.02.02 – Економіка й управління науково-технічним прогресом, тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління витратами інноваційної діяльності підприємств» і здобула ступінь кандидата наук.
8 грудня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 17.051.08 Запорізького національного університету захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Управління забезпеченням розвитку промислових підприємств» і здобула ступінь доктора наук.
19 грудня 2018 року рішенням вченої ради Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу.
Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 18 років.
Дисципліни, які викладає на кафедрі: Ситуаційний менеджмент, Бізнес-планування, Теорія організацій та операційний менеджмент, Публічне адміністрування, Корпоративне управління
Науковий інтерес: Управління розвитком підприємств

Майстренко Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту.
У 2013 році закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». У 2017 році захистила дисертацію на тему «Кадрове забезпечення закладів культури у сільській місцевості» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
У 2019 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління». У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу.
Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 8 років. Є автором понад 35 друкованих праць, з них 15 навчально-методичного характеру.
Дисципліни, які викладає на кафедрі: Менеджмент; Креативний менеджмент; Крос-культурний менеджмент; Управління корпоративною культурою; Управління підприємствами малого бізнесу.
Науковий інтерес: Управління розвитком бізнесу; управління персоналом.

 Палькевич Юлія Святославівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри менеджменту.
У 1994 році закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності».
У 2012 році в Житомирському національному агроекологічному університеті захистила кандидатську дисертацію за темою «Фінансово-економічна діяльність сільськогосподарських підприємств та її регулювання». Здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
У 2015 році на базі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України здобула вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».
Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 12 років. Є автором понад 40 наукових праць.
Дисципліни, які викладає на кафедрі: виробничий менеджмент, державне та регіональне управління, стратегічне та адміністративне управління, організація підприємницької діяльності, управління конкурентоспроможністю підприємств.
Наукові інтереси: менеджмент, управління фінансово-економічною діяльністю підприємств, управління конкурентоспроможністю підприємств.

Космідайло Інна Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту.

У 2012 році закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування» та отримала кваліфікацію спеціаліст з менеджменту організацій та адміністрування.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності, тема дисертації: «Механізм управління державними підприємствами (на прикладі машинобудування)» і здобула ступінь кандидата наук.

Виконує обов’язки голови відбіркової комісії. Є керівником студентської проблемної групи з питань інноваційних трансформацій на підприємствах України.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: бізнес-планування.

Науковий інтерес: Управління розвитком бізнесу.


Садула Любомира Миколаївна – завідувач заочним відділенням Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет» кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

У 2002 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні відносини» та отримала кваліфікацію спеціаліст з міжнародних економічних відносин.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, тема дисертації: «Зовнішньоторговельна політика ФРН (національний та наднаціональний рівні формування та реалізації)» і здобула ступінь кандидата наук.

Є керівником науково-дослідного студентського гуртка «Меркурій».

Проводить наукове консультування підприємств з вивчення конкурентоспроможності продукції на регіональному ринку.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Науковий інтерес: зовнішньоекономічна діяльність підприємств.


Польова Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

У 2004 році закінчила Львівський Європейський університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджер-економіст.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» і здобула ступінь кандидата наук.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: Ситуаційний менеджмент.

Науковий інтерес: інноваційний розвиток підприємств.


Ковальська Юлія Георгіївна – Заступник завідувача навчальної частини по роботі із філіями ПВНЗ «Європейський університет», кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

У 2002 році закінчила Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію магістр з економіки підприємства.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємством, тема дисертації: «Формування конкурентної стратегії підприємства» і здобула ступінь кандидата наук.

Проводить наукове консультування підприємств з питань мотиваційного менеджменту.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: Організаційна поведінка.

Науковий інтерес: управління конкурентоспроможністю підприємств.


Пісний Богдан Михайлович – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

У 1981 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Географія» та отримав кваліфікацію викладач географії.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, тема дисертації: «Інституціональні засади захисту інтересів споживачів на ринку товарів та послуг в Україні» і здобув ступінь кандидата наук.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: Державне та регіональне управління.

Науковий інтерес: антикризове управління.


Щербатих Денис Володимирович – Керівник відділу навчально-методичного забезпеченняю, кандидат економічних наук кафедри менеджменту.

У 2006 році закінчив ПВНЗ «Європейський університет»за спеціальністю «Облік і аудит» та отримав кваліфікацію магістр з обліку і аудиту.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема дисертації: «Антикризовий механізм фінансового менеджменту промислових підприємств» і здобув ступінь кандидата наук.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: Страховий менеджмент.

Науковий інтерес: фінансова безпека банківських установ.


Гункевич Маріанна Богуславівна – Голова циклової комісії з менеджменту, кандидат економічних наук кафедри менеджменту.

У 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію магістр з менеджменту організацій.

У 2011 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримала кваліфікацію економіст-міжнародник.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, тема дисертації: «Управління туристичним потенціалом в національній економіці України» і здобула ступінь кандидата наук.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: Основи менеджменту та маркетингу.

Науковий інтерес: Управління туристичним потенціалом.


Дякон Лідія Леонідівна – Виконання обов’язків завідувача кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Уманської філії ЄУ, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

У 2002 році закінчила Уманський держаний педагогічний університет за спеціальністю «Фінанси» та отримала кваліфікацію економіст.

У 2011 році закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Маркетинг» та отримала кваліфікацію спеціаліст з маркетингу.

У 2012 році закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» та отримала кваліфікацію спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування.

Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04- Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності), тема дисертації: «Формування контролінгу операційної діяльності підприємств машинобудування» і здобула ступінь кандидата наук.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: Управління персоналом.

Науковий інтерес: Управління персоналом.


Шпильовий Віктор Андрійович – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

У 1979 році закінчив Кіровоградський інститут с/г машинобудування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» та отримав кваліфікацію механік.

У 1991 році закінчив Харківську юридичну академію ім. Дзержинського за спеціальністю ««Правознавство» та отримав кваліфікацію юрист.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємством, тема дисертації: «Організаційно-економічні основи забезпечення екологічної безпеки підприємства харчової промисловості» і здобув ступінь кандидата наук.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: Управління підприємствами малого бізнесу.

Науковий інтерес: управління безпекою підприємств.


Шевчук Наталія В’ячеславівна.

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Львівський державний університет ім. І.Франка (1997). Після закінчення аспірантури цього ж університету у 2001 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Література зарубіжних країн». У 2009 році здобула спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», ПВНЗ «Європейський університет». У 2011 році їй було присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. У 2017 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Європейського університету за спеціальністю «Право». Систематично підвищувала кваліфікацію та проходила стажування з отриманням відповідних свідоцтв та сертифікатів.

Стаж у сфері освіти складає 26 років. Має багатий науково-педагогічний та практичний   досвід у сферах педагогічної діяльності та управління персоналом, а також практику судді суду присяжних.

Нагороджена Почесною відзнакою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти», почесними грамотами і подяками Асоціації та університету.

Автор більше 40 опублікованих наукових робіт, зокрема підручника з грифом МОН України, співавтор 3 колективних монографій.

Коло наукових інтересів: дискурс-аналіз, управління комунікаціями, інформаційно-комунікативний менеджмент,імплементація міжнародних стандартів в інформаційній галузі.