Кафедра практичної психології та соціальних технологій

Кафедра практичної психології та соціальних технологій є структурним підрозділом факультету психології та соціальних технологій Європейського університету та здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Практична психологія» спеціальності 053 «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» та «Соціальні міжнародні проекти та іноземна мова, перша – англійська, друга – за вибором» освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр».

Місія кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, готових до інноваційної професійної діяльності, відповідно до європейських стандартів на основі принципів міжнародної мобільності, креативності, академічної доброчесності, які володіють фаховими компетентностями та skills в галузі практичної психології та соціальних технологій на особистісному, міжособистісному, груповому та професійному рівнях, усвідомлюють свою професійну значущість у системі суспільно-політичних та економічних відносин з урахуванням соціальних наслідків, робота з людьми та для людей, врахування принципів захисту та соціальних перетворень української громадськості.

Візія кафедри – забезпечити єдність освітнього процесу з науково-дослідною та практичною діяльністю в галузі практичної психології, враховуючи сучасні тенденції ринку праці, соціальні, екологічні та економічні виклики суспільства, а також розвиток цифрових технологій.

Стратегічні напрями розвитку кафедри:

 • організація навчально-виховного процесу, що відповідає рівню європейського стандарту;
 •  акредитація освітніх програм підготовки здобувачів освіти ОС «Бакалавр» та «Магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія».
 • створення відповідних умов щодо здійснення ефективної навчальної, науково-дослідної та творчої діяльності здобувачів вищої освіти;
 • організація та здійснення підбору науково-педагогічних кадрів з урахуванням професійного досвіду у викладацькій, науковій та практичній діяльності;
 • вдосконалення навчальної та методичної бази дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра.
 • вивчення новітніх інноваційних технологій та методик у галузі психології і соціальних технологій.
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за рахунок їх участі у сертифікованих програмах міжнародного стажування та тренінгах;
 • налагодження різновекторної взаємодії та співпраці з науково-дослідними інститутамиУкраїни, Міністерством освіти і науки, недержавними організаціями, зарубіжними партнерами.
 • розвиток співпраці зі стейкхолдерами з метою врахування якісних параметрів підготовки майбутніх психологів та працівників соціальної сфери відповідно до вимог ринку праці.

Освітня програма «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 053 «Психологія» спрямована на підготовку фахівців з психології з широким доступом до працевлаштування, які здатні самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі психодіагностичного, консультаціного, тренінгового, психотерапевтичного, психокорекційного спрямування у процесі здійснення професійної діяльності.

Освітньою програмою передбачено вивчення наступних дисциплін фахової підготовки:

 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Психодіагностика та експериментальна психологія
 • Основи наукових досліджень та математичні методи в психології
 • Диференційна психологія
 • Психологічне консультування і психотерапія
 • Психологія бізнесу і реклами
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Психологія обдарованості
 • Соціальна психологія
 • Основи профорієнтації та профвідбору
 • Психологія сім’ї
 • Юридична психологія
 • Практикум з групової психокорекції
 • Психологія здоров’я
 • Тренінг особистісного зростання
 • Патопсихологія і психологічна експертиза

Після успішного завершення навчання випускники можуть обіймати посади:

 • психолог, практичний психолог установи соціального захисту, практичний психолог закладу освіти;
 • консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
 • консультант з питань здорового способу життя;
 • менеджер з розвитку персоналу;
 • профконсультант;
 • експерт з соціальної відповідальності;
 • фахівець з профорієнтації;
 • фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичний сфері;
 • соціальний патологом;
 • інструктор з трудової адаптації;
 • фахівець з корпоративного управління;
 • організатор з персоналу;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера);
 • фахівець з інтерв’ювання.

Освітня програма «Практична психологія» другого (магістерського) рівня спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на якісну підготовку психологів, які на високому професійному рівні здатні розробляти програми досліджень з актуальних проблем психологічної науки, а також програми психологічного супроводу професійної діяльності в звичайних та особливих умовах.

Освітньою програмою передбачено вивчення наступних дисциплін фахової підготовки:

 • Психологія творчості
 • Психологія лідерства та кар’єри
 • Психологія міжкультурних комунікацій
 • Організація соціально-психологічної служби в закладах освіти та на підприємствах
 • Психологія стресових і посттртравматичних розладів
 • Тренінг профілактики професійного вигорання

Після успішного завершення навчання випускники можуть обіймати посади:

 • психолог, практичний психолог;
 • молодший науковий співробітник у галузі психології;
 • завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;
 • викладач університету та інших вищих навчальних закладів;
 • начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.);
 • головний психолог;
 • начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо);
 • керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва;
 • менеджер (управитель) у сфері надання інформації;
 • менеджер (управитель) з комунікаційних технологій;
 • менеджер з підбору, забезпечення та використання персоналу;
 • менеджер (управитель) з персоналу;
 • менеджер (управитель) з організації консультативних послуг;
 • менеджер (управитель) у соціальній сфері;
 • менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності.

На базі кафедри створено Психологічну службу Європейського університету, головною метою якої є створення умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені та значний досвід викладання і практичної роботи.

 Освітня програма «Соціальні міжнародні проекти та іноземна мова, перша – англійська, друга – за вибором» дасть можливість дізнатися про соціальне забезпечення та соціальну політику, орієнтовану на міжнародних практиках, адаптовану під українські реалії.

Архітектоніка побудови компонентів освітньо-професійної програми була спрямована на дисципліни University of  Ostrava (Lietuva), Šiauliai Academy Vilnius University (Čechy), East Tennessee State University (USA), The University of Kansas (USA), University of Denver (USA),  Fordham University (USA), Simmons University (USA), Howard University (USA), University of Southern California (USA), Syracuse University (USA), Western Reserve University (USA), Baylor University (USA), University of Plymouth (United Kingdom), University of Greenwich (United Kingdom), University of Dundee (Scotland),  University of Bristol (United Kingdom), The Open University (Northern Ireland), Ara Institute of Canterbury Ltd (New Zealand), The Open university (England), The University of Manchester (United Kingdom), University of the West Indies (Jamaica), Excelsior Community college (Jamaica) The Council of Community Collegeso fJamaica (Jamaica) Excelsior Community College (Jamaica) Jamaica Theological Seminary (Jamaica), Knox Community College (Jamaica) Montego Bay Community College (Jamaica), Northern Caribbean University (Jamaica), Portmore Community College (Jamaica), University of the Common wealth Caribbean (Jamaica).

ЧОМУ НАВЧАТИСЯ НА ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ  «СОЦІАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ ТА ІНОЗЕМНА МОВА, ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА, ДРУГА – ЗА ВИБОРОМ» − АКТУАЛЬНО ТА ПЕРСПЕКТИВНО?

 • Це професія майбутнього, розуміння та реагування на соціальні виклики майбутнього.
 • Це робота з людьми та для людей, професія захисту та соціальних перетворень.
 • Це професія, заснована на практиці, яка сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній згуртованості, активізації людей.
 • Соціальна діяльність починається, тоді, коли твоя дія чи ініціатива змінює чиєсь життя.
 • Це відчувати соціальні тенденції та потреби, маштабне розуміння соціальної проблематики, правильно на них реагувати.
 • Участь, розробка та реалізація соціальні проєктів, програм, грантів, стартапів;
 • Формувати соціальний добробут та майбутнє України.

У ЯКИХ СФЕРАХ ТИ МОЖЕШ СЕБЕ РЕАЛІЗУВАТИ?

Навчання на освітній програмі «Соціальні міжнародні проекти та іноземна мова, перша – англійська, друга – за вибором» надає можливість кар’єрного зростання. Адже це робота, яка дає неймовірні обрії, варіативність, широту щодо сфери працевлаштування та власної реалізації:

 • практична соціальна робота,
 • фахівцями з професійної орієнтації, консультування;
 • менеджерами соціально-освітніх проєктів, програм, грантів, стартапів;
 • діяльність з питань соціальної адаптації та комунікації;
 • координація благодійних, волонтерських, соціо-культурних організацій щодо вирішення соціальних проблем на обласному, національному та міжнародному рівнях;
 • бізнес із надання послуг чи соціальне підприємництво,
 • робота в організаціях дозвілля, в освітніх та культурних інституціях усіх рівнів;
 • соціальна політика (посади в обласних державних адміністраціях різних рівнів, секторах державних служб, державних соціальних інспекціях, центрах соціальних служб, соціальних установах  та закладах, організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, праці та зайнятості населення, посади в Міністерстві соціальної політики);
 • експертами соціальної сфери, освіти та культури;
 • в кадрових та рекрутингових агентствах та центрах;
 • соціальна реклама та контент;
 • усе, де є робота з людьми та для людей (HR-management, human capital management, event-management, project-mamagement);

робота у сфері вирішення конфліктів, командоутворення.

Які існують можливості та обрії для твого працевлаштування

 • Робота у сфері проєктного, маркетингового, фінансового менеджменту у соціальній сфері, соціальне підприємництво;
 • Робота з системою соціального забезпечення та безпекою соціальної організації;
 • Робота у сфері соціальної політики, управління людськими ресурсами та державного управління;
 • Надання соціальної допомоги, консультації іноземним, амбулаторним та стаціонарним соціальним службам;
 • Великі обрії для працевлаштування закордоном (в США, Європі);
 • Низка політичних, громадських та державних діячів зробили успішну кар’єру у соціальній сфері на державному рівні, громадському та в науці. Наприклад, зі 120 членів парламенту Швеції 15 осіб є за освітою є соціальними працівниками.

Які навички soft skills зможеш реалізувати?

Формування soft skills є об’єктивною вимогою сучасного ринку праці і важливим завданням підготовки конкурентоспроможного працівника. Навчання на освітній програмі Соціальні міжнародні проекти та іноземна мова, перша – англійська, друга – за вибором» допоможе сформувати такі навички soft skills,які сприятимуть компетентнісному та професійному розвитку особистості майбутнього фахівця у соціальній сфері:

 • бажання задовольнити потреби партнера по спілкуванню;
 • навичка гармонійного спілкування, уміння слухати, здійснення і моніторинг власного комунікативного контролю;
 • навичка гнучко реагувати на зміну ситуації, передбачити враження, яке вони справляють на оточення;
 • уміння оперативно та дієво організовувати й реалізовувати взаємини (як ділового, так і особистісного характеру) з різними людьми;
 • спрямовування на розширення сфери взаємодії; бажання брати безпосередню участь у колективних заходах;
 • уміння позитивно впливати на людей;
 • прагнення до реалізації власної ініціативи;
 • Навичка співробітництва (компромісу) в можливих конфліктних;
 • Комунікативну компетентність;
 • креативність та здатність до «реінжинірингу» (готовності робити звичні речі новим способом);
 • роботі в команді;
 • управління проєктами;
 • самоорганізації діяльності
 • врахування результативності фахової діяльності з позиції надбань власного досвіду;
 • постійний розвиток комунікативних і організаторських здібностей;
 • співробітництво та компроміс у взаєминах.

Склад кафедри практичної психології та соціальних технологій

Абрамян Наталія Дмитріївна ‒ кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри практичної психології та соціальних технологій факультету психології та соціальних технології.
 У 1974 році закінчила Туркменський державний інститут, філологічний факультет. У 1974-1976 рр. працювала в загальноосвітній школі. У подальшому працювала в педінституті на кафедрі мовознавства. У 1989 р. вступила до аспірантури  та  згодом успішно захистила дисертацію. Працювала в НПУ ім.   М.П. Драгоманова, доцентом кафедри теоретичної та консультативної психології З 2010 по 2019 рр. була завідувачкою кафедри психології та педагогіки  Київського міжнародного університету. Деякий час працювала в Київському  національному лінгвістичному університеті, доцентом кафедри психології, педагогіки та туризму.

Стаж науково-педагогічної діяльності 34 р.

Є автором понад 70 наукових праць.

Дисципліни, які викладає в університеті: загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, психодіагностика та експериментальна психологія,психологія творчості, психологія впливу, тренінг психологічного вигорання, історія психології, диференціальна психологія, психологічне консультування та психотерапія, практикум з загальної психології.
Коло наукових інтересів – Особливості  розвитку людини

Максимов М. В. працював в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді асистента з 2007 року, на посаді доцента з 2018 року факультету психології.
З 2021 р. – професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
З 2022 р. – професор кафедри практичної психології та соціальних технологій факультету психології та соціальних технологій ПВНЗ «Європейського університету».
Є розробником та викладачем навчальних робочих програм, силабусів 41 навчальної дисципліни. Є керівником наукового дослідження кафедри.
Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років.
Навчально-методична робота. Здійснює керівництво написанням курсових, бакалаврських і магістерських робіт, навчально-виробничою та науково-дослідною практикою.
Наукові публікації. Має 64 наукових публікацій, серед яких – монографія, навчальні посібники, методичні комплекси та рекомендації.
 
Дисципліни, які викладає в університеті: вступ до фаху, психологія міжкультурної комунікації, Організація соціально-психологічної служби в закладах освіти та на підприємствах, Психологія спілкування, Стрес-менеджмент у професійній діяльності,
Коло наукових інтересів – розвиток особистості

Блінов Олег Анатолійович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та соціальних технологій факультету психології та соціальних технології.
У 2006 році закінчив Національну академію Оборони України.
У 1994-1997 році навчався у очній ад’юнктурі Київського військового гуманітарного інституту.
Захистив у 1999 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат психологічних наук.
Працював завідувачем кафедри психології у Київському міжнародному університеті з 2007 по 2010 рік.
З 2010 по 2023 рік працював в Національному авіаційному університеті на посаді професора кафедри соціальних технологій.
Захистив у 2020 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор психологічних наук. Доцент з 2004 року. Професор з 2022 року.
Стаж науково-педагогічної діяльності 29 років. Є автором понад 200 наукових праць.
Дисципліни, які викладає в університеті: історія психології, психологія бізнесу та реклами, психологія творчості, психологія стресових і посттравматичних розладів, психологія бізнесу, військова психологія.
Коло наукових інтересів – психологія діяльності людини в екстремальних умовах, психорегуляція, психологічна допомога та психотерапія, розробка психологічного інструментарію.

Романенкова Олена Юріївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології.
У 2002 році закінчила Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю “Стоматологія”.
У 2015 р. у Військово-медичній академії захистила дисертацію зі спеціальності “Соціальна медицина” та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.
У 2019 р. отримала диплом маґістра державного управління зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування” у Національній академії державного управління при президентові України.
Стаж науково-педагогічної діяльності 10 років. Є автором понад 20 наукових праць.
Дисципліни, які викладає в університеті: Медико-санітарна підготовка, Психофізіологія і генетика людини.
Коло наукових інтересів – новітні методи діагностики та лікування зубощелепної системи.

Дворецький Віталій Петрович
З 1999 року по 2017 рік проходив військову службу в Національній академії внутрішніх справна посаді викладача, старшого викладача та доцента кафедри загальновійськових дисциплін.
З 2020 року по 2022 рік працював на посаді доцента кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України.
З вересня 2022 р. – доцент кафедри практичної психології та соціальних технологій факультету психології та соціальних технологій ПВНЗ «Європейський університет».
Загальний науково-педагогічний стаж – понад 20 років.
Навчально-методична та наукова робота. Здійснює керівництво написанням курсових, бакалаврських і магістерських робіт, навчально-виробничою та науково-дослідною практикою. Є розробником програм з навчальних дисциплін кафедри. Автор понад 20 наукових публікацій.
Дисципліни, які викладає в університеті: «Конфліктологія і медіація», «Корпоративна культура та лідерство», «Основи наукових досліджень та математичні методи в психології», «Психологія лідерства та кар’єри», «Психологія посттравматичних та стресових розладів».
Коло наукових інтересів– психологічна допомога учасникам бойових дій

Бєлавіна Тетяна Іванівна
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент  кафедри практичної психології та соціальних технологій факультету психології та соціальних технології.
У 1976 році закінчила Астраханський державний інститут, філологічний факультет.
До 1988 року служила в органах внутрішніх справ, закінчила службу у званні капітана. У подальшому працювала на кафедрі  психології та педагогіки Бердянського державного педінституту.
У 1991 р. вступила до аспірантури  та  згодом успішно захистила дисертацію.
З 1996  по 2017 роки працювала старшим науковим працівником у Інституті соціальної та політичної психології НАПН України в лабораторії психології мас та спільнот. Одночасно викладала у якості доцента кафедри психології психологічні дисципліни в різні часи у Київському Національному університеті ім.Т.Г. Шевченко, Академії муніципального Управління, Таврійському Національному Університеті ім. В.І. Вернадського, Київському Університеті ім. Бориса Грінченка, ДЗВО УМО НАПН України та ін.
Стаж науково-педагогічної діяльності 12  р. Є автором понад 70 наукових праць.
Дисципліни, які викладає в університеті: Психологія впливу,Соціальна психологія, Вікова та педагогічна психологія , Юрідична психологія, Теорія та історія соціальної роботи, Психологія лідерства та кар’єри, Дітяча психологія, і психологічна експертиза, Практикум з групової психокорекції
Коло наукових інтересів: Соціально-психологічна проблематика з питань розвитку особистості, групи та міжособистісних відносин.