Місія факультету – підготовка конкурентоспроможних фахівців з готовністю до інноваційної професійної діяльності, які  здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки, управляти функціональними, організаційними і соціально-трудовими процесами на підприємствах різних форм власності та вирішувати завдання з розвитку української держави.

Основні напрями діяльності:

 • організація навчального процесу відповідно до державних і галузевих    стандартів освіти;
 • вдосконалення якості підготовки фахівців;
 • організація практичної підготовки студентів на засадах  індивідуалізації навчальних завдань на практику студента з урахуванням майбутнього місця роботи і посадових обов’язків;
 • організація науково-дослідної діяльності студентів;
 • національно-патріотичне виховання студентства.

В основі успішного результату діяльності факультету економіки та менеджменту є ефективна та злагоджена праця всіх учасників освітнього процесу – викладачів і студентів на всіх етапах. Для цього на факультеті створені всі умови: матеріально-технічна база; висококваліфіковані кадри, які спроможні професійно розв’язувати сучасні проблеми в галузі фундаментальних та гуманітарних наук, менеджменту, маркетингу, екології, економіки і фінансів; фінансового і управлінського обліку, аудиту, оподаткування на  підприємствах різних форм власності та в установах фінансово-кредитної і банківської системи.
Навчання на факультеті економіки та менеджменту дає можливість кожному студенту стати не тільки висококваліфікованим фахівцем, але і різносторонньою особистістю – громадянином нашої країни!

Результат нашої роботи – наші випускники!

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

051 «Економіка»

 • ОС «Бакалавр» на базі повної середньої освіти
 • ОС «Бакалавр» на основі ОКР «молодшого спеціаліста»
 • ОС «Магістр» на базі вищої освіти

Популярність та престиж спеціальності  051 Економіка не викликають сумнівів, адже кожне сучасне підприємство прагне досягати найвищих результатів своєї діяльності, для чого необхідні економічні знання щодо:

 • організації та оптимізації виробництва;
 • розробки та впровадження інноваційних стратегій розвитку;
 • підвищення доходу та ефективності діяльності шляхом зниження рівня витрат;
 • здійснення контролю за витратами і доходами підприємств;
 • формування заходів по створенню системи резервів;
 • розширення меж діяльності та сегментів на ринках.

Випускники-фахівці з економіки можуть успішно реалізуватися як фахівці, працюючи  в державних установах, банках і страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, небанківських кредитних установах, а також в акціонерних й інших компаніях, холдингах, органах управління всіх рівнів, керувати підприємствами різних форм власності, займати урядові посади.

071 «Облік і оподаткування»:

 • ОС «Фаховий молодший бакалавр» на базі повної базової середньої освіти
 • ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти
 • ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста
 • ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» або ОС «Магістр» (іншої спеціальності), ОКР «Спеціаліст» (іншої спеціальності)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» базується на досконалому вивченні фінансового, податкового та управлінського обліку; аудиту; інформаційних систем і технологій обліку; обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності, бізнес-планування, бюджетування; фінансово-економічної аналітики в усіх сферах економічної та фінансової діяльності.

Дана спеціальність спрямована на практичну підготовку щодо ведення бухгалтерського, управлінського, податкового та статистичного обліку, фінансового контролю і аудиту, оптимізації оподаткування, оцінки суттєвості подій, аналізу господарських операцій та фінансового стану підприємств фінансової, корпоративної та державної сфери.

Сфера професійної діяльності випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

 • бухгалтер на підприємствах різних галузей;
 • аудитор в аудиторських компаніях;
 • працівник: банківських установ; регіональних представництв державного казначейства; страхових компаній; консалтингових компаній; податкових та митних органів; регіональних представництв державного пенсійного фонду; регіональних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та ін.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 • ОС «Фаховий молодший бакалавр» на базі повної базової середньої освіти
 • ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти
 • ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста
 • ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» або ОС «Магістр» (іншої спеціальності), ОКР «Спеціаліст» (іншої спеціальності).

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» базується на ґрунтовному вивченні дисциплін та подальшому використанні здобутих знань, самостійному аналізі господарських процесів і явищ, що відбуваються в національній економіці та фінансах. З першого курсу наголос робиться на оволодіння студентами практичними навичками самостійної роботи зі спеціальною літературою, опанування комп’ютерними технологіями, користування пошуковими системами.

Дана спеціальність спрямована на вирішення практичних проблем формування фінансової, фіскальної, банківської, страхової політики України особливості її трансформації в умовах глобалізації.

Сфера професійної діяльності випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 • керівник та спеціаліст різних відділів банківських установ та Національного банку України, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;
 • фінансовий аналітик;
 • працівник  Державної податкової служби, Державної аудиторської служби, Державної казначейської служби, Державної митної служби, Пенсійного фонду та інших позабюджетних фондів, а також районних та обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

073 «Менеджмент»

 • ОС «Бакалавр» на базі повної середньої освіти
 • ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста
 • ОС «Магістр» на базі вищої освіти

Спеціальність 073 «Менеджмент» базується на вивченні дисциплін, які забезпечують ґрунтовну  підготовку у сфері державного та регіонального управління, управління проектами, управління підприємствами та підрозділами підприємства, планування та організації виробництва, стратегічного та адміністративного управління, корпоративного, антикризового, соціального управління тощо.

Дана спеціальність спрямована на здатність використовувати знання, методи та інструментарій менеджменту; аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; встановлювати критерії, за якими підприємство (організація, установа) визначає подальший напрям розвитку; розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани; організовувати комунікаційні процеси управління під час вирішення поставлених завдань; формувати та приймати обґрунтовані управлінські рішення; використовувати психологічні технології роботи з персоналом; працювати у міжнародному контексті, використовувати міжнародні стандарти.

Сфера професійної діяльності випускника зі спеціальності 073 «Менеджмент»:

 • менеджер (керівник) підприємства (установи, організації та їхніх підрозділів);
 • керівник малого підприємства без апарату управління;
 • фахівець в галузі праці та зайнятості;
 • спеціаліст із управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 • фахівець з корпоративного управління;
 • фахівець з інфокомунікацій;
 • фахівець із стандартизації, сертифікації та якості;
 • менеджер по роботі з клієнтами;
 • менеджер по роботі з персоналом;
 • менеджер з постачання;
 • менеджер зі збуту тощо.

075 «Маркетинг»

 • ОС «Бакалавр» на базі повної середньої освіти
 • ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста
 • ОС «Магістр» на базі вищої освіти

Спеціальність 075 «Маркетинг» базується на вивченні дисциплін, які забезпечують ґрунтовну  підготовку у сфері маркетингових досліджень та комунікацій, ціноутворення, дослідження ринків та поведінки споживачів, маркетингового управління, міжнародного, стратегічного, корпоративного, соціального, інноваційного, інформаційного, аналітичного маркетингу тощо.

Дана спеціальність забезпечує здатність майбутніх фахівців використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі; використовувати сучасний маркетинговий інструментарій для досягнення поставлених маркетингових завдань; критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу; проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності; розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності; аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків; обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу; розроблювати ринкові і продуктові стратегії підприємств, стратегічні плани і програми; оцінювати ефективність маркетингового управління підприємством  тощо.

Сфера професійної діяльності випускника зі спеціальності 075 «Маркетинг»:

 • маркетолог;
 • маркетолог-аналітик;
 • бренд-менеджер;
 • інтернет-маркетолог;
 • менеджер з маркетингових досліджень;
 • event-менеджер;
 • менеджер з продажу;
 • трейд-маркетолог;
 • промоутер;
 • арт-директор;
 • менеджер зі зв’язків з громадськістю (PR);
 • менеджер з реклами.

101 «Екологія»

 • ОС «Бакалавр» на базі повної середньої освіти
 • ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста
 • ОС «Магістр» на базі вищої освіти

Актуальність спеціальності 101 Екологія спричинена тенденціями розвитку економіки України та станом екології. Завдання, які виникають у зв’язку з цим, різноманітні і складні. На даний час комплексний характер цих задач обумовлює характер освіти спеціалістів, які їх розв’язують. Проблеми, пов’язані з екологією, належать до різних галузей знань (техніка, математика, хімія, медицина, економіка, ґрунтознавство, біологія, геологія, право та інші).
Випускники-фахівці з екології працюють в органах державного управління: Міністерстві енергетики та захисту довкілля України; Управлінні екології та природних ресурсів; в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит підприємства будь-якого профілю; на сучасних підприємствах харчової промисловості; в міських та районних санепідемстанціях; фірмах екологічного профілю; в науково-дослідних установах та навчальних закладах. Випускники можуть виконувати функції екологів, інженерів-екологів, працівників екологічних держінспекцій, інженерів-проектувальників і експлуатаційників очисного обладнання тощо.


Керівництво та склад факультету

Декан факультету – Амбер Артур Юрійович, декан факультету економіки та менеджменту.
У 2008 р. закінчив факультет економіки та менеджменту ПВНЗ «Європейський університет», а в 2010 р. факультети природничих та гуманітарних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Пінчук Тетяна Іванівна. Закінчила Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, магістр з обліку і аудиту.

Кафедри факультету: