ВІТАЄМО НА СТОРІНЦІ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

ЧОМУ ВИВЧАТИ ПРАВО – АКТУАЛЬНО ТА ПЕРСПЕКТИВНО?

Кожне суспільство і держава потребують фахівців для різних сфер діяльності. Професія юриста чи не найбільш затребувана в сучасних умовах державотворення, адже саме юристи захищають права і свободи громадян, роблять безпечним та справедливим наше життя.

Юрист – це професіонал, який стоїть на сторожі закону. Відмінні знання права допомагають юристу захищати інтереси громадян, які звернулися до нього за допомогою. Звичайно, так звучить тільки саме загальне визначення. Юристи займаються нормотворчою діяльністю, тобто безпосередньо розробляють закони, постанови та інші нормативно-правові акти. Також вони редагують і переглядають зміст правової документації. Юристи високого класу працюють в суді, прокуратурі, поліції, також в податковій і митній службах. Вони захищають суспільний порядок, попереджають і розслідують кримінальні правопорушення.

Отже, вивчаючи право, ви можете стати фахівцем, професія якого залишається потрібною і популярною у всі часи.

ЧОМУ САМЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ?

У Європейському університеті  застосовується комплексний гнучкий підхід до вивчення права. Це означає, що під час навчального процесу ви отримаєте: широкий спектр знань, вмінь, навичок;   гнучкість у  виборі навчальних дисциплін; маєте можливість поєднувати навчання і роботу за фахом.
На юридичному факультеті Європейського університету  студенти мають змогу отримувати не тільки глибокі та системні знання, але й, підкріплюючи їх практичною підготовкою, долучатися до реальної роботи в державних органах, органах місцевого самоврядування, юридичних установах.
Саме на підготовку таких висококваліфікованих фахівців і спрямовують свою діяльність науково-педагогічні працівники факультету.
Організація навчального процесу на юридичному факультеті спрямована не лише на отримання студентами необхідних професійних знань і вмінь, а й на формування всебічно розвинутої  особистості.  Для реалізації даного завдання на базі юридичного факультету діють творчі та спортивні гуртки, проводяться всеукраїнські та міжнародні наукові заходи.

Зокрема, серед Всеукраїнських професійних заходів, які проводяться на базі факультету та за сприяння колективу, такі:

  • «Всеукраїнський тиждень права», виставка форум «Правники суспільству»
  • Міжнародний конкурс ім. Корецького
  • Всеукраїнська зимова правнича школа (спільно із Міністерством юстиції України)
  • Всеукраїнська правнича школа судочинства (співорганізатор)
  • Всеукраїнська школа з альтернативного вирішення спорів

Неодноразово юридичний факультет виборював право приймати Всеукраїнський форум молодих юристів України. Особливим напрямком у навчальному процесі є спеціальна програма «Зустрічі з видатними діячами сучасності» в рамках якої, студенти мають змогу поспілкуватися із відомими юристами-практиками, суддями, адвокатами, медіаторами, громадськими діячами.

ЗА ЯКИМИ СТАНДАРТАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ?

Підготовка здобувачів вищої освіти на юридичному факультеті  Європейського університету здійснюється за спеціальністю 081 «Право», галузі знань 08 «Право» першого (бакалаврського)  та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, відповідних ступенів вищої освіти. При цьому, цілі навчання полягають у формуванні здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин;  набутті здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Об’єктом вивчення є право як соціальне явище та особливості його застосування, що ґрунтуються на цінностях та принципах, в основі яких покладені людська гідність, права та основоположні свободи людини і громадянина. Теоретичний зміст предметної області складають основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої професії; правові доктрини, цінності та принципи на яких базується творення права, його тлумачення та особливості застосування.

Сертифікати ЗНО, необхідні для вступу за спеціальністю 081 «Право»:

  • Українська мова;
  • Історія України;
  • За вибором:
  • Математика або іноземна мова.

Європейським університетом підписано договір  про співпрацю з Академією «Вища школа бізнесу» (Польща,  м. Домброва-Гурніча), в рамках якого студенти факультету можуть паралельно навчатися в двох ЗВО та по закінченню навчання отримати два дипломи (України і Польщі).

Навчання за програмою подвійного диплому займає значно менше часу, ніж вивчення двох курсів окремо, що надає вам більше можливостей для швидкого старту у працевлаштуванні та подальшого кар’єрного зростання.

Це дозволяє вам одночасно вчитися на двох різних ступенях бакалавра.

Більш детально про програму подвійних дипломів можна дізнатися в міжнародному відділі університету.

Термін навчання

На базі повної середньої освіти – 4 роки;

При наявності диплома молодшого спеціаліста, або фахового молодшого бакалавра – 3 роки.


КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

Кравчук Петро Юрійович
Посада: декан факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
Біографія:
Закінчив юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ та факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України.
У 2015 році захистив дисертацію по темі: «Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв» та здобув науковий ступіть кандидат юридичних наук.  за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».
У 2019 році присвоєно вчене звання доцента.
Автор понад  30 наукових публікацій.

Факультет складається з двох кафедр, які забезпечують професійну підготовку студентів: